GNK Nytt: Maria Diamandi

Maria Diamandi

Talen til ambassadøren som presentert på nasjonaldagsfesten i oktober

 

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί για όλο τον Ελληνικό λαό, ημέρα μνήμης και ταυτόχρονα ένα χρέος για όλους τους σύγχρονους Έλληνες.

Den 28. oktober er for hele det greske folk en minnedag og samtidig utgjør den en forpliktelse for alle nåtidens grekere.

 

Το ΟΧΙ της γενιάς του 1940, αναδεικνύεται σε σύμβολο της αιώνιας πάλης του δικαίου απέναντι στο άδικο, της πάλης για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Fru Maria Diamanti, Hellas’ ambassadør i Norge

               1940-generasjonens NEI blir fremhevet som et symbol på den evige kampen mellom rett og uret, kampen for frihet og menneskerettigheter.

Αποτελεί υψηλό χρέος όλων μας να θυμόμαστε τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας και να μην διστάζουμε να απαντούμε με ένα εξίσου ηχηρό «ΟΧΙ» σε κάθε προσπάθεια υποδούλωσης και ατίμωσης.

Vi plikter alle i høy grad til å huske våre forfedres kamper og ofre, og ikke nøle med å svare med en like rungende «NEI» til ethvert forsøk på slaveri og skjensel.

Σήμερα η Ελλάδα καλείται να υπερβεί μια σοβαρή και παρατεταμένη οικονομική κρίση.

I dag inviteres landet til å overvinne en alvorlig og langvarig økonomisk krise.

Για να τιμήσουμε πραγματικά την μνήμη όλων εκείνων που πολέμησαν για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε πράξη την υγιή οικονομία, την εξάλειψη της ανεργίας, την σύγχρονη παιδεία, την κοινωνική προστασία των πλέον αδύναμων.

For virkelig å hedre minnet om alle dem som kjempet for et fritt og uavhengig Hellas, må vi virkeliggjøre sunn økonomi, eliminering av arbeidsledighet, moderne utdanning, sosial beskyttelse av de svakeste.

Απευθυνόμενη στους Νορβηγούς φίλους που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, και συνεορτάζουν την ελληνική εθνική επέτειο του ΟΧΙ, θα ήθελα να πω ότι η παρουσία τους αποτελεί τιμή και χαρά για εμάς τους Έλληνες που ζούμε και εργαζόμαστε στην Νορβηγία.

I det jeg henvender meg til de norske venner som er med oss i dag, og feirer den greske nasjonaldagen for NEI-ET, vil jeg si at deres tilstedeværelse er en ære og glede for oss grekere som bor og arbeider i Norge.

Ειδικώτερα για εμένα, ως εκπροσώπου της Ελλάδας στην χώρα σας, αποτελεί την καλύτερη δυνατή απόδειξη της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες. Αν και βρίσκομαι μόλις έναν μήνα περίπου στο Όσλο, είχα ήδη την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι είναι πολλά και σημαντικά τα όσα συνδέουν τους δύο λαούς μας. Είμαστε και οι δύο υπερήφανοι για την ιστορία των χωρών μας. Είναι, ακόμη, ταυτόσημη η αγάπη που τρέφουμε για την θάλασσα που μας περιβάλλει, για τα βουνά μας, για τον φυσικό πλούτο και την ποικιλία των τοπίων που χαρακτηρίζουν και τις δύο χώρες. Είναι ο σεβασμός που τρέφουμε για τις παραδόσεις μας και η φροντίδα να τις μεταφέρουμε ζωντανές από γενεά σε γενεά. Είναι η προσήλωσή μας στις οικογενειακές αξίες και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι, τέλος, η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας, ανεξαρτήτως φύλου, γένους, θρησκείας, που επέδειξαν και οι δύο λαοί στην υποδοχή και περίθαλψη ανθρώπινων ψυχών, που, στην προσπάθειά τους να φύγουν από τον πόλεμο, την ένδεια και την δουλεία, βρήκαν καταφύγιο και φιλοξενία στο έδαφος των χωρών μας.

Spesielt for meg, som Hellas’ representant i Norge, er det det beste bevis på vennskap som knytter de to landene. Selv om jeg bare har vært i Oslo i en måned, har jeg allerede hatt muligheten til å se at det er mange og viktige ting som binder våre to folk sammen. Vi er begge stolte av historien til landet vårt. Den kjærligheten vi nærer for havet som omgir oss, våre fjell, den naturlige rikdom og mangfoldet av landskap som preger begge land, er sammenfallende. Det er den respekten vi har for våre tradisjoner og vår omhu med å overføre dem levende fra generasjon til generasjon. Det er vår hengivenhet til familieverdier og respekt for menneskeverdet. Til slutt er det solidariteten for våre medmennesker, uavhengig av kjønn, rase, religion, som våre to folk har vist i mottak og omsorg for mennesker i nød, som i deres forsøk på å flykte fra krig, fattigdom og slaveri, fant tilflukt og gjestfrihet på territoriet til landene våre.

Για όλα αυτά, και όσα ακόμη μένει να ανακαλύψω, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ.

For alt dette, og for det som fortsatt gjenstår å finne ut av, føler jeg meg særlig lykkelig for å være her.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη που νιώθετε για την χώρα μου, που πολλοί από εσάς έχετε, πιστεύω, επισκεφθεί.

Takk for den kjærlighet dere føler for landet mitt, som jeg tror mange av dere har besøkt.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το φιλόξενο χέρι που απλώσατε και συνεχίζετε να το κάνετε, απλοί πολίτες αλλά και επίσημες υπηρεσίες και φορείς αυτής της όμορφης χώρας, στους συμπατριώτες μου που, για διάφορους λόγους ο καθένας, ήρθαν εδώ και έκαναν την Νορβηγία δεύτερη πατρίδα τους.

Jeg takker spesielt for den gjestfrie hånd dere har strukket og fremdeles strekker, både vanlige borgere og offentlige etater og instanser i dette vakre landet, til mine landsmenn som av ulike grunner har kommet hit og gjort Norge til sitt andre hjemland.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Jeg takker dere fra hjertet.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

GRATULERER MED DAGEN.

Til norsk ved Kiriaki Papadopoulou Samuelsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *