Om GNK


Medlemskap/ Συνδρομή

 

Συνδρομη/ Innmelding

 

Ordinært medlemskap (samt pensjonist) source site 350 kr per år. 

Student  can you buy prednisone in canada 200 kr per år.

 

Du vil motta en faktura for innbetaling av medlemskontigent. priser på kurs, arrangementer og en gjeng med lidenskap for Hellas.

 

 

Følg oss på sosiale medier! Vi er både på Facebook Gresk Norsk Kulturklubb og Instagram Gresk_Norsk_Kulturklubb

image

Pythagorion, Samos

Kort om GNK – Gresk Norsk Kulturklubb

enter site Ελληνικά

Είμαστε ένας σύλλογος που αποτελείτε απο νορβηγούς και έλληνες, Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα ελληνικά ενδιαφέροντα στην Νορβηγία (και να περνάμε καλά έχοντας θέμα την Έλλαδα) . Έχουμε μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, για όσους ενδιαφέροντε, και μαθήματα ελληνικού παραδοσιοακού χορού σε πολλά επίπεδα.
Γιορτάζουμε τις ελληνικές γιορτές και έχουμε εκδηλώσεις μια φορά τον μήνα. Επίσης δείχνουμε ελληνικές ταινίες, παλιές και πρόσφατες.
Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας!

 

Norsk

Sammenslutning av grekere og nordmenn som samarbeider for å fremme greske interesser i Norge.
Driver språk- og folkedansopplæring. Holder kulturkvelder og feirer de to nasjonaldagene. 25. mars frigjøringsdagen og 28. oktober OXI-dagen (nei til Mussolinis ultimatum 1940).

 

Styret 2017

Leder: Marlene Falieras

Nestleder: Camilla Salvesen

 

STYREMEDLEMMER MED ROLLER

Synnøve Andreassen – lokalansvarlig

Tone Gottenborg – sekretær

Anne Ebbing – kasserer

Britt Bøen – kjøkkenansvarlig / eventansvarlig

Helge Volden

 

VARAMEDLEMMER

Annie Jonsson

Areti Kalaitzi

Christina Krekoy

Ansvarlig redaktør for Klubbens lille medlemsblad er styret i sin helhet.

 

Vedtektene er oppdatert etter endringer vedtatt på årsmøte 16.02.17.

Vedtekter

§1        Klubbens navn er GRESK NORSK KULTURKLUBB.

§ 2       Klubben skal arbeide for å fremme forståelse og kulturutveksling mellom de to nasjoner, og den skal være upolitisk.

§ 3       Styret skal ha 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav minst to fra hver nasjon.

Styret velges på årsmøtet

§ 4       Årsmøte holdes hvert år innen 1. mars. Årsmøtet skal ha fast agenda:

  1. Konstituering av årsmøte (Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent og valg av to personer til å undertegne møteprotokoll).
  2. Styrets årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjettforslag
  5. Innkomne forslag (forslag fra styret og eventuelle forslag fra medlemmer)
  6. Valg

Valg av;

Leder                                                 2år

Nestleder                                           2 år

2 styremedlemmer                             2 år

3 styremedlemmer                             1 år

3 varamedlemmer                              1 år

Revisor                                               1 år

3 medlemmer til valgkomite              1år

(Leder og nestleder velges vekselsvis for to år av gangen)

§5        Det skal innkalles til årsmøte med 14 dagers varsel.

§6        Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 % av medlemmene skriftlig ønsker det. Medlemmene må undertegne kravet.

§7        På ordinært og ekstraordinært årsmøte kan bare de saker behandles som står på sakslisten. Sakspapirer skal følge innkallingen.

§8        Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen to uker etter at krav er fremsatt.  Sakspapirer skal følge innkallingen.

§9        Lovendringsforslag og forslag om å nedlegge eller omstrukturere klubben må vedtas med 2/3 flertall av de som er tilstede. Alle andre vedtak fattes med simpelt flertall. Forslag til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. januar årsmøteåret.Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt ved avstemminger

§10      Dersom klubben oppløses skal eventuelle midler skjenkes til et humanitært formål.

§11      Styret skal holde styremøter og behandle saker fra medlemmene og andre instanser, samt sørge for klubbens drift i henhold til klubbens formålsparagraf. Styremedlemmer skal ikke delta i styrebehandlinger alle avgjørelser av spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse

§ 12 Signatur; To av styrets medlemmer i felleskap har foreningens signatur.