Om GNK / Σχετικά με το GNK

Kort om GNK – Gresk Norsk Kulturklubb / Λίγα λόγια για τον GNK

Stiftet: 15. januar 1978
Ιδρύθηκε: 15 Ιανουαρίου 1978

Orgnr: 911674165
Αρ.Οργ.: 911674165

Ελληνικά

Ο Ελληνονορβηγικός Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1978 και αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από Νορβηγούς που αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό. Είναι καθαρά εθελοντικός, αυτοσυντηρούμενος σύλλογος. Τα έσοδα μας προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και από τις εκδηλώσεις μας. Όλα αυτά τα 45 χρόνια ύπαρξής του συλλόγου, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν προσφέρει αμισθί, εθελοντική εργασία για να φροντίζουν τον χώρο, να προετοιμάζουν και να διοργανώνουν τις εκδηλώσεις.

Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα ελληνικά ενδιαφέροντα στην Νορβηγία (και να περνάμε καλά έχοντας θέμα την Έλλαδα) . Έχουμε μαθήματα  ελληνικής γλώσσας και μαθήματα ελληνικού παραδοσιοακού χορού σε πολλά επίπεδα. Γιορτάζουμε τις ελληνικές γιορτές και έχουμε εκδηλώσεις μια φορά τον μήνα. Επίσης δείχνουμε ελληνικές ταινίες, παλιές και πρόσφατες. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας!

Norsk

Gresk Norsk Kulturklubb er en frivillig og veldedig organisasjon som driftes av frivillige og klubbens medlemmer. Klubbens inntekter kommer primært av medlemsavgift, kursavgift og arrangementer. Det er en sammenslutning av grekere og nordmenn som samarbeider for å fremme greske interesser i Norge.

Klubben driver språk- og folkedansopplæring. Vi holder kulturkvelder og feirer de to nasjonaldagene. 25. mars frigjøringsdagen og 28. oktober OXI-dagen (nei til Mussolinis ultimatum 1940). Vi viser greske filmer og tilrettelegger for sosiale sammenkomster.

Styret 2024

Årsmøte gjennomført 13.03.24.

Leder: Marlene Falieras (valgt for to år i 2023)

Nestleder: Areti Kalaitzi (valgt for to år i 2024)

STYREMEDLEMMER MED ROLLER

Mirjam Vibe Kehlin – kursansvarlig (valgt for to år i 2024)

Synnøve Andreassen – lokalansvarlig (valgt for et år i 2024)

Angeliki Chatzopoulou – sekretær (valgt for et år i 2024)

Britt Bøen – arrangementer (valgt for to år i 2023)

Zoulieta Moutso (valgt for et år i 2024)

VARAMEDLEMMER

Gunn Bjerkestrand

Angelos Nyhagen

Annie Jonsson

Ansvarlig redaktør for Klubbens lille medlemsblad er styret i sin helhet.

———————————————————————————————————-

Revisor: Rønnaug Bø.

Regnskapsfører: Annie Jonsson.

Valgkomiteen: Øyvind Skaalerud, Sveinung Myrnes og Camilla Salvesen.

Vedtektene er oppdatert etter endringer vedtatt på årsmøte 10.02.20.

Διοικητικό Συμβούλιο 2024

Η ετήσια συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 13.03.24

Πρόεδρος: Μαρλένε Φαλιέρας (εξελέγη για 2 χρόνια το 2023)

Αντιπρόεδρος: Αρετή Καλαϊτζή (εξελέγη για 2 χρόνια το 2024)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Mirjam Vibe Kehlin (εξελέγη για 2 χρόνια το 2024)

Synnøve Andreassen – υπεύθυνη εγκαταστάσεων (εξελέγη για 1 χρόνο το 2024)

Αγγελική Χατζοπούλου (εξελέγη για 1 χρόνο το 2024)

Britt Bøen (εξελέγη για 2 χρόνια το 2023)

Ζουλιέτα Μούτσο (εξελέγη για 1 χρόνο το 2024)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Gunn Bjerkestrand

Άγγελος Nyhagen

Annie Jonsson

Συντάκτες του μικρού περιοδικού για τα μέλη του συλλόγου είναι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο.

———————————————————————————————————-

Ορκωτή λογίστρια: Rønnaug Bø

Λογίστρια: Annie Jonsson

Εφορευτική επιτροπή: Øyvind Skaalerud, Sveinung Myrnes og Camilla Salvesen.

Το καταστατικό λειτουργίας του συλλόγου έχει ενημερωθεί μετά από αλλαγές που εγκρίθηκαν στην ετήσια συνέλευση της 10ης Φεβρουαρίου 2020.

Vedtekter

§1        Klubbens navn er GRESK NORSK KULTURKLUBB.

§ 2       Klubben skal arbeide for å fremme forståelse og kulturutveksling mellom de to nasjoner, og den skal være upolitisk.

§ 3       Styret skal ha 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav minst to fra hver nasjon.

Styret velges på årsmøtet

§ 4       Årsmøte holdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet skal ha fast agenda:

  1. Konstituering av årsmøte (Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, valg av referent og valg av to personer til å undertegne møteprotokoll).
  2. Styrets årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjettforslag
  5. Innkomne forslag (forslag fra styret og eventuelle forslag fra medlemmer)
  6. Valg

Valg av;

Leder                                                 2år

Nestleder                                           2 år

2 styremedlemmer                             2 år

3 styremedlemmer                             1 år

3 varamedlemmer                              1 år

Revisor                                               1 år

3 medlemmer til valgkomite              1år

(Leder og nestleder velges vekselsvis for to år av gangen)

§5        Det skal innkalles til årsmøte med 14 dagers varsel.

§6        Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 10 % av medlemmene skriftlig ønsker det. Medlemmene må undertegne kravet.

§7        På ordinært og ekstraordinært årsmøte kan bare de saker behandles som står på sakslisten. Sakspapirer skal følge innkallingen.

§8        Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen to uker etter at krav er fremsatt.  Sakspapirer skal følge innkallingen.

§9        Lovendringsforslag og forslag om å nedlegge eller omstrukturere klubben må vedtas med 2/3 flertall av de som er tilstede. Alle andre vedtak fattes med simpelt flertall. Forslag til behandling på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. januar årsmøteåret.Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt ved avstemminger

§10      Dersom klubben oppløses skal eventuelle midler skjenkes til et humanitært formål.

§11      Styret skal holde styremøter og behandle saker fra medlemmene og andre instanser, samt sørge for klubbens drift i henhold til klubbens formålsparagraf. Styremedlemmer skal ikke delta i styrebehandlinger alle avgjørelser av spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse

§ 12 Signatur; To av styrets medlemmer i felleskap har foreningens signatur.

Καταστατικό λειτουργίας Ελληνονορβηγικού Πολιτιστικού Συλλόγου

§1        Το όνομα του συλλόγου είναι GRESK NORSK KULTURKLUBB (ΕΛΛΗΝΟΝΟΡΒΗΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)

§ 2       Ο σύλλογος έχει ως στόχο την προώθηση της κατανόησης και της ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των δύο χωρών και είναι απολιτικός.

§ 3       Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκπρόσωποι κάθε έθνους.

             Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται στην ετήσια συνέλευση.

§ 4       Η ετήσια συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο το αργότερο ως την 1η Απριλίου. Στην ετήσια συνέλευση ακολουθείται πάντα συγκεκριμένη ατζέντα:
1. Συγκρότηση ετήσιας συνέλευσης (έγκριση πρόσκλησης, εκλογή συντονιστή συνεδρίασης, εκλογή γραμματέα συνεδρίασης, εκλογή 2 ατόμων για την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης)
2. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ελεγμένος ισολογισμός
4. Προτεινόμενος προϋπολογισμός
5. Προτάσεις (προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν προτάσεις μελών)
6. Εκλογές
   
Εκλογή των ακολούθων:
   
Πρόεδρος                                         2 χρόνια
   
Αντιπρόεδρος                                  2 χρόνια
   
2 τακτικά μέλη                                2 χρόνια
   
3 τακτικά μέλη                                1 χρόνο
   
3 αναπληρωματικά μέλη                1 χρόνο
   
Ορκωτός λογιστής                          1 χρόνο
   
3 μέλη εφορευτικής επιτροπής       1 χρόνο

    (Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται εκ περιτροπής για 2 χρόνια κάθε φορά)

§5        Η πρόσκληση για την ετήσια συνέλευση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον 14 μέρες νωρίτερα.

§6        Έκτακτη ετήσια συνέλευση πραγματοποιείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο ή τουλάχιστον το 10% των μελών του συλλόγου το αιτηθεί εγγράφως. Τα μέλη πρέπει να υπογράψουν το αίτημα.

§7        Στις τακτικές και έκτακτες ετήσιες συνελεύσεις μπορούν να εξεταστούν μόνο τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την πρόσκληση.

§8        Σε περίπτωση έκτακτης ετήσιας συνέλευσης, αυτή πρέπει να λάβει χώρα εντός 2 εβδομάδων από την υποβολή του αιτήματος. Τα έγγραφα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την πρόσκληση.

§9        Οι τροποποιήσεις του καταστατικού λειτουργίας και οι προτάσεις για διακοπή λειτουργίας ή αναδιάρθρωση του συλλόγου πρέπει να εγκριθούν με πλειοψηφία 2/3 των μελών που παρευρίσκονται. Όλες οι άλλες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Οι προτάσεις προς εξέταση στην ετήσια συνέλευση πρέπει να αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο ως την !η Ιανουαρίου του έτους που λαμβάνει χώρα η ετήσια συνέλευση. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ψήφου μέσω αντιπροσώπου κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

§10      Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου τυχόν κεφάλαια θα διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

§11      Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να πραγματοποιεί συνεδριάσεις και να επεξεργάζεται θέματα των μελών και άλλων φορέων, καθώς και να διασφαλίζει τη λειτουργία του συλλόγου σύμφωνα με την παράγραφο για τον σκοπό λειτουργίας του συλλόγου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στην επεξεργασία και την λήψη αποφάσεων για θέματα από τα οποία τα ίδια ή κάποιος κοντινός συγγενής τους έχει εξέχοντα προσωπικό ή οικονομικό όφελος.

§ 12     Υπογραφή: Δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν από κοινού την υπογραφή του συλλόγου.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://gresknorsk.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn: Vi samler ikke inn noen personopplysninger på gresknorsk.no

Kommentarer
Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.
En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.
Media
Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.
Informasjonskapsler
Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.
Analyse
Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.
Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.
Hvor vi sender opplysninger om deg
Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδας μας είναι: http://gresknorsk.no

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί: Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα στο gresknorsk.no

Σχόλια
Όταν δημοσιεύετε κάποιο σχόλιο στη σελίδα, οι πληροφορίες που εισάγονται στη φόρμα σχολίων αποθηκεύονται μαζί με τη διεύθυνση IP σας και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα σχόλια.
Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργείται με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (που ονομάζεται επίσης και «hash») είναι πιθανό να σταλεί στην υπηρεσία Gravatar για να επαληθευτεί η ύπαρξη λογαριασμού σας εκεί. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Gravatar εδώ: https://automattic.com/privacy/ . Αφού εγκριθεί το σχόλιό σας, η φωτογραφία προφίλ σας θα είναι ορατή σε όλους.
Μέσα
Σε περίπτωση που ανεβάσετε φωτογραφίες στην ιστοσελίδα, αποφύγετε τη μεταφόρτωση φωτογραφιών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία όπου τραβήχτηκαν (EXIF GPS). Μπορεί να γίνει λήψη τέτοιων πληροφοριών από εικόνες που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
Cookies
Όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να ζητήσετε να θυμόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε cookies προς διευκόλυνσή σας. Δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που θα δημοσιεύσετε ένα σχόλιο. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από έναν χρόνο.
Ανάλυση
Όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο, αυτό και οι πληροφορίες σχετικά με αυτό αποθηκεύονται επ’ αόριστον. Αυτό συμβαίνει ώστε να αναγνωρίζουμε τυχόν μελλοντικά σχόλια και να τα εγκρίνουμε αυτόματα, αντί να μπαίνουν σε λίστα αναμονής έγκρισης χειροκίνητα από κάποιον συντάκτη.
Δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς
Αν έχετε λογαριασμό σε αυτή την ιστοσελίδα ή έχετε δημοσιεύσει σχόλια μπορείτε να ζητήσετε ένα αρχείο εξαγωγής δεδομένων που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για σας. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μας έχετε δώσει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτό δεν ισχύει για πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύουμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
Πού στέλνουμε τις πληροφορίες σας
Τα σχόλια των επισκεπτών μπορεί να ελεγχθούν μέσω μιας αυτόματης υπηρεσίας αναγνώρισης ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητα σχόλια.

Hvis du lurer på noe ikke nøl med å ta kontakt med oss via gnk @ gresknorsk . n0
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο gnk@gresknorsk.no.

Siden er oversatt til gresk av Areti Kalaitzi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *